Rezerwacja wizyty

RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Spokojna Paweł Jaworski. Podmiot leczniczy administruje danymi na potrzeby realizacji usług medycznych przez Centrum Medyczne Spokojna, 26-670 Pionki, ul. Spokojna 5.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

- Ustalenia tożsamości podczas umawiania na świadczenia medyczne realizowane w jednostce

- Prowadzenia i przechowywania Państwa dokumentacji medycznej

- Ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczeń medycznych

- Odbierania i archiwizowania powierzonych nam dokumentów i zaświadczeń

- Rejestracji osób upoważnionych do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej,

zasięgania informacji o stanie zdrowia

- Kontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia, przypomnienia, odwołania,

przełożenia terminów wizyt, lub przekazania istotnych informacji z nimi związanych

- Przetwarzania danych w zakresie prowadzonych przez przedsiębiorstwo ksiąg

rachunkowych, obowiązków podatkowych i innych obowiązków wynikających

z obowiązujących przepisów finansowych

 

Podstawy prawne przetwarzania

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie podpisanych przez Państwa zgód i upoważnień, obowiązujących przepisów prawa (w tym z zakresu opieki zdrowotnej i polityki finansowej), zawartych umów.

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych i płynnego funkcjonowania jednostki mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców:

 

1. Innym podmiotom leczniczym współpracującym CMSpokojna w zakresie zawartych umów

i porozumień, w celu zapewnienia ciągłości leczenia między innymi w zakresie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, terapeutycznych, konsultacji medycznych, realizacji prac protetycznych i ortodontycznych.

2. Osobom upoważnionym przez Państwa do zasięgania informacji o Państwa stanie zdrowia, uzyskiwaniu kopii dokumentacji medycznej, upoważnionych do odbioru innych dokumentów.

3. Jednostkom administracji publicznej w zakresie uregulowanym w przepisach.

4. Dostawcom oprogramowań technicznych, usług teleinformatycznych, firmom pocztowym

w zakresie przesyłania tradycyjnej informacji pocztowej, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań.

5. Dostawcom usług prawnych, księgowych, zarządczych w zakresie niezbędnym do realizacji polityki finansowej firmy.

6. Innym instytucjom, którym obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe podane w CMSpokojna będą przetwarzane przez okres zależny od przeznaczenia ich udostępnienia.

- obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej, finansowej określają przepisy prawa

- dane przechowywane na podstawie otrzymanej od Państwa zgody przetwarzamy do czasu

jej cofnięcia

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Każdemu z Państwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CMSpokojna przysługują następujące prawa:

- prawo do uzyskania informacji

- prawo dostępu do treści swoich danych

- prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobistych w dowolnym momencie jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Obowiązek podania danych

 

Podejmując dobrowolną decyzję o leczeniu w CMSpokojna na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązani jesteśmy do ustalenia Państwa tożsamości. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości umówienia wizyty lub realizacji świadczenia medycznego.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

 

Na podstawie art 15-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) każdej osobie przysługują prawa związane z przetwarzaniem ich danych. Mają Państwo prawo do:

 

- dostępu do swoich danych, uzyskiwaniu informacji od administratora czy dane są

przetwarzane i na jakich zasadach Art 15

- sprostowania danych – niezwłocznego sprostowania danych osobowych jeśli są one

nieprawidłowe Art 16

- usunięcia danych Art 17, ograniczenia przetwarzania danych Art 18

- uzyskana powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich

przetwarzania Art 19, przenoszenia danych Art 20

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących Art 21

 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć wniosek w CMSpokojna.

 

Wniosek powinien zawierać między innymi:

- dane identyfikujące osobę zgłaszającą: Imię, nazwisko, numer PESEL

- informację w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać

- wskazanie preferowanego sposoby kontaktu z Państwem: telefon, e-mail, list tradycyjny,

kontakt osobisty

 

Wniosek można zgłosić w następujący sposób:

 

- osobiście w Centrum Medycznym Spokojna, 26-670 Pionki, ul. Spokojna 5

- przesyłając na adres e-mail: cmspokojna@gmail.com

- pocztą tradycyjną przesyłając na powyższy adres

 

Przy zgłoszeniach osobistych pracownik przyjmujący wniosek ma obowiązek potwierdzić tożsamość wnioskującego. W przypadku złożenia wniosku przez e-mail lub listownie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku.

 

Umów się na wizytę

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy - skontaktujemy się z tobą aby umówić termin wizyty

Serdecznie zapraszamy

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11:00 - 18:00
Wtorek: 11:00 - 18:00
Środa: 14:00 - 18:00
Czwartek: 14:00 - 18:00
Piątek: Nieczynne
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Copyright © 2023 - Centrum Medyczne Spokojna
Aktualizacja: 25-01-2023 22:39

Strony internetowe Bielsko